Công văn 754/KH-BGDĐT: Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Giáo dục mầm non
2

Công văn 754/KH-BGDĐT: Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

>>> Xem thêm: Chỉ thị của Bộ giáo dục về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

– Thông qua việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 để đánh giá, lựa chọn được đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của chức danh giáo viên hạng II các cấp học. Qua đó, cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II và có kế hoạch quản lý, sử dụng, thực hiện các quyền lợi cho đội ngũ này, khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu chức danh nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức

– Động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

2. Yêu cầu

Việc tổ chức kỳ xét tăng hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 phải bảo đảm đúng quy định, công bằng và khách quan

II. Đối tương, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thăng hạng

1. Đối tượng dự xét thăng hạng

– Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (hạng II) phải là viên chức đang nắm giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (hạng III) MÃ SỐ v.07.02.05, hiện đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo có sơ sở giáo dục mầm non; có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức danh, nhiệm vụ, của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng (hạng II), mã số V.07.02.04 quy định tại điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

– Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học (hạng II) phải là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiêu học (hạng III) mã số V.07.03.08, hiện đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo có cấp học tiểu học, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên (hạng II), mã số V.07.03.07 quy định tại Điều 4 thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

– Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (dạng II) phải là viên chức đang nắm giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (hạng III) mã số V.07.04.12, hiện đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo có sở giáo dục trung học cơ sở, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức danh, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (hạng II), mã số V.07.04.11 quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ nội dụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập. học nghề kế toán

– Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (hạng II) phải là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (hạng III) mã số V.07.05.15, hiện đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo có sơ sở giáo dục trung học phổ thông; có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (hạng II), mã số V.07.05.14, quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét tuyển thăng hạng; nội dung, hình thức xét thăng hạng; hồ sơ xét thăng hạng; cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng và việc sát hạch; trường hợp được xét miễn xét trình đồ ngoại ngữ, tin học trong kỳ xét thăng hạng; việc xác định người được thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT.

III. Trình tự, thủ tục cử giáo viên dự thi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và của giáo viên dự thi xét thăng hạng

1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc bộ GDĐT thông báo tới tất cả giáo viên Kế hoạch tổ chức của Bộ GDĐT, tổ chức thu nhận hồ sơ, sơ tuyển và lập danh sách cùng hồ sơ giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018 gửi về Bộ GDĐT

  1. Bộ GDĐT thành lập Hội đồng xét thăng hạng và tổ chức xét thăng hạng thực hiện theo quy định tại khoản 3,4,5 Điều 31, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
  2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của giáo viên được cử tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp
  3. Giáo viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định có quyền đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký dự thi
  4. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng
  5. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018 thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT
  6. Bộ GDĐT chịu trách nhiệ lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2018 theo quy định
  7. Tổ chức xét thăng
  8. Bộ GDĐT quyết định thành lập Hội đồng xét để tổ chức kỳ xét thắng hạng theo quy định. Thành phần Hồi đồng xét thăng hạng gồm 07 người theo quy định tại khoản 4, Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, cụ thể như sau:

>>> Học khóa kế toán ngắn hạn ở đâu

1.1 Thành phần Hội đồng

– Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bộ GDĐT

– Phó chủ tích Hội đồng: Lãnh đạo Cục Nhà giáo và CBQLGD, Vụ Tổ chức cán bộ

– Ủy viên Hội đồng: Cán bộ, lãnh đạo các Vụ/Cục có liên quan thuộc Bộ.

– Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: Chuyên viên Cục Nhà giáo và CBLGD

1.2 Trách nhiệm và nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng

a. Chủ tịch Hội đồng

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng xét thăng hạng.

Thành lập và chỉ đạo hoạt động của Ban xét hò sơ, Ban phúc khảo và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tổ giúp việc cho Hội đồng xét thăng hạng.

Báo cáo Bộ trưởng Bồ GDĐT xem xét, quyết định công nhận kết quả kỳ xét hạng

Chỉ đại giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng

b. Phó chủ tích Hội đồng

Phụ trách Ban xét hồ sơ

Ký các văn bản phát sinh đối với các hoạt động tác động tác nghiệp mang tính sự vụ trong quá trình triển khai kỳ xét thăng hạng

Thực hiện các công việc khác theo phân công và ủy quyền của chủ tịch hội đồng xét thăng hạng để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thực hiện đúng quyịnh

Tổ chức tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến kỳ xét thăng hạng

c. Các ủy viên Hội đồng

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng xét thăng hạng để bảm đảm các hoạt động của Hội đồng thực hiện đúng quy định

d. Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng xét thăng hạng

Tổ chức tiếp nhận danh sách viên chức đăng ký dự xét thăng hạng và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng

Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của hội đồng xét thăng hạng để Chủ tích Hội đồng ra quyết định công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng theo quy định

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng để đảm bảo các hoạt động của Hội đồng thực hiện đúng quy định

3. Quy chế tổ chức, nội quy kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018 được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Công văn 754/KH-BGDĐT: Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
4 (80%) 4 votes

Tôi là giáo viên trường THPT. Tôi xin hỏi: để thăng hạng III lên hạng II có cần phải có chức danh nghề nghiệp hay không? Như trường hợp của tôi có thể bổ sung chứng chỉ chức danh sau hay không? Xin cảm ơn!

2 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nắm bí kíp ôn thi môn Ngữ Văn THPT hiệu quả cho các sĩ tử
Giáo dục THPT
Nắm bí kíp ôn thi môn Ngữ Văn THPT hiệu quả cho các sĩ tử

Thuộc danh sách những môn thi chính, bắt buộc trong các kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, do đó, đây là môn học mà các sỹ tử buộc lòng phải ôn luyện thật chắc. >>>>>>>> Xem thêm: Hướng dẫn trình bày thông tin hồ sơ khi đăng ký …

Hướng dẫn trình bày thông tin hồ sơ khi đăng ký dự thi
Giáo dục THPT
Hướng dẫn trình bày thông tin hồ sơ khi đăng ký dự thi

Đừng để đánh trượt chỉ vì sai sót khi thông tin hồ sơ khi đăng ký dự thi. Vào khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 20/4, thí sinh trong cả nước sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2019. Mỗi lần viết …

Nam sinh Nghệ An lập kỷ lục phần thi khởi động tại Olympia và xoay rubik trong 13 giây
Giáo dục THPT
Nam sinh Nghệ An lập kỷ lục phần thi khởi động tại Olympia và xoay rubik trong 13 giây

Nhân vật mà Triệu cây xanh muốn nhắc đến trong bài viết này là bạn Nguyễn Xuân Phương, học sinh trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An. Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia tuần ba, tháng ba, quý II được phát sóng trên VTV3 chiều 24/2 nhằm tìm ra chủ nhân …